پرسش و پاسخهای متداول

پاسخ :باید با دریافت نقشه قبلی گاز منزل از ناحیه مربوطه به سازمان نظام مهندسی مراجعه نماید.

پاسخ : بر اساس قانون در سال 94 ، 10 درصد گازبها به عنوان عوارض گازرسانی به روستاها محاسبه می شود

پاسخ :زمان خرابی کنتور به دو روش محاسبه میگردد:

زمان خرابی مشابه مصارف سال قبل محاسبه می گردد.

زمان خرابی بر اساس مصارف مشابه کنتور جدید نصب شده محاسبه می گردد.

که با مراجعه به ناحیه مربوطه قابل محاسبه و بررسی می باشد.

پاسخ :مالک بایستی با در دست داشتن قبض گاز و مدارک شناسایی خود و ملک به ناحیه مربوطه مراجعه نماید

پاسخ :برای درخواست علمک و شبکه گذاری پس از ارائه نامه از دهیاری روستای محل مورد درخواست یا بخشداری اصفهان مبنی بر بلامانع بودن گازرسانی به اداره گاز مربوطه، نسبت به گازرسانی ان روستا اقدام خواهد شد.

پاسخ :به احتمال زیاد هنگام قرائت مشترک در منزل نبوده است.قبوض صادر شده بر اساس قرائت کنتور می باشد و در صورتیکه بازه زمانی قبض صادر شده  بین دو فصل سرد و گرم باشد باید به ناحیه مراجعه کرده تا بررسی  گردد.

پاسخ : با واحد نصب و انشعابات اداره گاز مربوطه تماس بگیرند.

پاسخ :تشخیص خرابی کنتور با کنتور خوان می باشد و پس از ارائه گزارش در نوبت تعویض قرار می گیرد.

پاسخ : در اسرع وقت نسبت به پرداخت بدهی قبض افدام و فیش آن را به منظور جلوگیری از قطع گاز به امور مشترکین اداره گاز منطقه خود ارائه نمایند

پاسخ :اگر تعداد بدهی قبض 2 یا بیشتر از 2 شده باشد جهت اصلاح قبض پرداختی  به اداره مربوطه مراجعه نماید در غیر اینصورت قبض جدید را پرداخت نشود تا در قبض آینده اصلاح  گردد یا جهت اصلاح همان قبض به اداره مربوطه مراجعه نماید.

پاسخ :با یادداشت آخرین شماره کنتور و قبض قبلی به اداره مربوطه مراجعه شود.

پاسخ :پس از ارائه مجوز حفاری از شهرداری به شرکت گاز علمک در نوبت نصب قرار می گیرد.

پاسخ :با واحد نصب و انشعابات اداره گاز مربوطه تماس بگیرند.

پاسخ : با شماره 194 یا شماره های دیگر حوادث گاز درج شده بر روی قبض گاز تماس گرفته شود

لطفا شکیبا باشید!

لطفا شکیبا باشید... این کار چند ثانیه ای طول می کشد!